اختلال هویت جنسی

دقت کنید که اختلال هویت جنسی با بیان جنسیت متفاوت است. در حالی که اختلال هویت جنسی به احساس روانی فرد نسبت به جنسیت خود گفته می شود، بیان جنسی تعریف دیگری دارد. تعریف آن شامل روشی است که فرد با به کار بردن رفتار و پوشش خود به اطراف...